Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium

Lokalne środowisko przyrodnicze Opublikowano: 13.06.2022
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas ostatniego już seminarium online dla miast, zorganizowanego w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego, Związek Miast Polskich zaproponował uczestnikom rozmowę na temat „WDRAŻANIE ŚWIATOWYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM”.

Podczas seminarium nie tylko przybliżone zostały Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale także pokazano sposoby, w jakie są one wdrażane na poziomie lokalnym w miastach.

Cele zrównoważonego rozwoju zostały zdefiniowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W dokumencie tym wskazano 17 celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi działań, które mają być osiągnięte przez państwa członkowskie ONZ. Realizacja celów odbywa się nie tylko na szczeblu rządowym - duży wpływ ma także sektor nauki, biznesu, organizacje pozarządowe i obywatele. W jaki sposób? Poprzez segregowanie śmieci, zbiórkę plastikowych nakrętek, oszczędzanie wody w domu, zbieranie deszczówki w ogrodzie, aktywny tryb życia (sport), oszczędzanie energii (gaszenie światła wychodząc z pomieszczenia), zmianę sposobu ogrzewania domów (z węglowego na ekologiczne).


Ze względu na ich wielość i złożoność, a także różny stopień ich wdrażania w miastach na całym świecie i w Europie, ważne, byśmy zrozumieli ich znaczenie dla polskich miast oraz kierunków rozwoju, które mogą one wzmocnić. Wykorzystując te cele, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego okresu finansowania UE, miasta polskie mogą lepiej rozpoznać swoje potrzeby i możliwości. Inspiracją mogą być przykłady realizacji w kilku miastach polskich, zaprezentowane podczas seminarium.

Ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimaty, zrównoważony rozwój, pokój i sprawiedliwość społeczna – to kwestie brane pod uwagę przy zrównoważonym rozwoju. Jak do tych wyzwań podchodzi się w Dzierżoniowie ? Jakie działania mają na nie wpływ?

Analiza realizowanych w mieście działań, które mają wpływ na te cele, była jednym z obszarów pracy Lokalnej Grupy URBACT. Grupa została utworzona w ramach projektu partnerskiego „Global Goals for Cities” (Globalne cele dla miast). Zidentyfikowała liczne działania miasta i jego mieszkańców w poszczególnych obszarach związanych ze Światowymi Celami Zrównoważonego Rozwoju. To m.in. zorganizowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej „Lodówki społecznej”, realizacja szkolnych projektów edukacyjnych (w zakresie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów i zajęć dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce), „Program Małych Ulepszeń” (dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów dla mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z nieekologicznych instalacji grzewczych na instalacje proekologiczne, bardziej przyjazne środowisku), montaż aktywnych przejść dla pieszych (przejścia są dodatkowo oświetlone i mają automatyczny mechanizm uruchamiania oświetlenia, sygnalizujący kierowcom moment zbliżania się pieszego do przejścia, są lepiej widoczne dla kierujących pojazdami, a tym samym bezpieczniejsze dla pieszych), sadzenie drzew w mieście, modernizacja parków, nasadzenia roślin rabatowych i kwiatów jednorocznych na terenach zieleni miejskiej, opieka nad bezpańskimi zwierzętami, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, wymiana miejskiego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne, odnawialne źródła energii.

W realizację celów zrównoważonego rozwoju włączyły się dzierżoniowskie placówki oświatowe i jednostki organizacyjne miasta. Dzięki temu uczniowie uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy, sadzili na terenie szkoły lilaki, uczyli się tolerancji, przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty, obchodzili Dzień Ziemi, wzięli udział w konkursie ekologicznym oraz cyklicznie przygotowywali i spożywali zdrowe drugie śniadanie.

O tym jak Rawicz jako partner dla zrównoważonego rozwoju zapobiega negatywnym skutkom zmian klimatu (Cel 11) mówił podczas spotkania zastępca burmistrza tego miasta, Paweł Szybaj. Podkreślił, że miastu udaje się zrealizować wiele ważnych projektów i przedsięwzięć, gdyż działa w partnerstwie z innymi JST oraz z organizacjami pozarządowymi. Dlatego podjęte przez samorząd Rawicza działania inwestycyjne są wielowymiarowym rozwiązaniem modelowym realizowanym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Efekty tych działań to m.in. odciążenie ruchu miejskiego ze spalin i potoku pojazdów dzięki połączeniu miejscowości w powiecie rawickim z centrum przesiadkowym w Rawiczu oraz integracja roweru z innymi środkami transportu. Projektowana Rowerostrada S5 wykorzystywać będzie infrastrukturę dróg technicznych przy drodze krajowej S5 dla połączenia miejscowości w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Projekt ogrodu deszczowego w Rawiczu rozwiąże problem podtopień obszarów zurbanizowanych; będzie kontynuacją działań na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej w mieście.

W Płocku realizacja Światowych Celów Zrównoważonego Rozwoju to jeden z priorytetów działań władz tego miasta. Zastępca prezydenta Płocka Artur Zieliński opowiedział o powstałym w 2004 roku w Płocku pierwszym w Europie Wschodniej Centrum CIFAL – ośrodku szkoleniowym Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR. Centra CIFAL są tworzone we współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi, partnerami z sektora prywatnego, a także pozostałymi organizacjami ONZ. Każde centrum CIFAL jest ośrodkiem budowania możliwości rozwoju i wymiany wiedzy pomiędzy lokalnymi samorządami a jednostkami władzy centralnej, a także organizacjami międzynarodowymi, sektorem prywatnym oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Poszczególne ośrodki CIFAL specjalizują się w wybranych tematycznie obszarach działalności zdefiniowanych przez potrzeby i priorytety rozwojowe regionu, w którym funkcjonują. Misją CIFAL Płock jest oferowanie innowacyjnych szkoleń w zakresie zintegrowanego zrównoważonego rozwoju. Rozwój oznacza tu osiągnięcie ekologicznej urbanizacji w kontekście rosnących obowiązków władz lokalnych dotyczących zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do takich usług jak: ochrona zdrowia, dostęp do wody pitnej, edukacja itp. Proces ten ma na celu stałe podnoszenie jakości życia obywateli w oparciu o postęp zarówno społeczny, jak i gospodarczy z jednoczesnym poszanowaniem środowiska, w którym zachodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami pokazanymi podczas spotkania (poniżej w załączeniu).

Zapis wideo całego seminarium

;list=PLl2hbQNrn21CvtPvCII2Vc1zmB-wvM2ar&index=2


Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. (epe)

Załączniki:
Program seminarium
URBACT i projekt GLOBAL GOALS 4 CITIES – Stina Heikkila
Ramy Referencyjne dla Zrównoważonych Miast (RFSC) - Pedro Bizarro,
Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju - UNEP/GRID-Warszawa
Dzierżoniów w drodze do celów zrównoważonego rozwoju
Płock – działania związane z wdrażaniem SDGs
Rawicz - Miasto jutra-dialog i współzarządzanie w czasach wielu wyzwań
Wrocław - Miasto Neutralne Klimatycznie w ramach Misji UE
Misje Unii Europejskiej dla polskich miast i regionów - Magdalena Głogowska

Pozostałe aktualności

Transport i mobilność miejska
Zrównoważona mobilność miejska – relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas osta...
Inne
Jak wspomagać społeczność lokalną w czasie kryzysu – rekomendacje Włocławka
W grudniu 2022 r. Włocławek zakończył program „Ciepło Cię widzieć". Była to odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom rekomendacje,...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej – zapraszamy na transmisję seminarium FRL online
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Początek spotkania online 26 stycznia o godz...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej - zapraszamy na seminarium FRL
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Inne
Trwa ocena zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarzadzania 2022”
Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez miasta, które mają poprawić komunikację z mieszkańcami o...
Gospodarka komunalna
Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL
W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawia...

Partnerzy