MonitorMiasta.pl

Narzędzie do pogłębionych analiz potencjału społeczno-ekonomicznego gminy (zawiera 292 wskaźniki, pogrupowane w 7 obszarach). Narzędzie pozwala na pogłębioną analizę aktywności ekonomicznej mieszkańców, jakości edukacji, procesów demograficznych, rynku pracy czy też struktury migracji.

Narzędzie do pogłębionych analiz potencjału społeczno-ekonomicznego gminy (zawiera 292 wskaźniki, pogrupowane w 7 obszarach). Monitor pozwala na analizę danych - w określonym przedziale czasowym - zarówno wyłącznie w odniesieniu do wybranej gminy, jak również w relacji do określonej grupy porównawczej. Stanowi zatem uzupełnienie Monitora Rozwoju Lokalnego (https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego), a także istotne źródło wiedzy o wymiarze ilościowym zjawisk społeczno-gospodarczych, niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy stanu gminy oraz identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.


Źródłem danych są zbiory udostępnione przez instytucje publiczne, w tym m.in. przez Ministerstwo Finansów (System POLTAX) oraz Główny Urząd Statystyczny. Dzięki wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz współpracy z Ministerstwem Finansów, zaprezentowano po raz pierwszy w szerokim zakresie dane dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców (np. źródła dochodów). Z kolei w ramach współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przedstawiono dane dotyczące takich obszarów jak: rynek pracy, demografia oraz migracje. Wszystkie dane są podawane w sposób zagregowany na poziomie gminy.


Narzędzie do analiz pogłębionych obejmuje łącznie 292 wskaźniki, pogrupowane w 7 obszarach. Narzędzie pozwala na pogłębioną analizę aktywności ekonomicznej mieszkańców, jakości edukacji, procesów demograficznych, rynku pracy czy też struktury migracji. Dane obejmują 255 miasta, do których jest skierowany rządowy Program „Rozwoju Lokalnego”. Wybór miast opiera się na metodologii opracowanej przez profesorów Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego z Polskiej Akademii Nauk.


Docelowo, do końca 2020, w tym narzędziu będą dostępne dane dla wszystkich gminy w Polsce, co ułatwi władzom lokalnym oraz mieszkańcom podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla danej gminy. Narzędzie będzie można wykorzystywać m.in. na potrzeby opracowywania „Raportu o stanie gminy” oraz do weryfikacji Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF).


Narzędzie do analiz pogłębionych, które będzie częścią rozbudowywanego obecnie Monitora Rozwoju Lokalnego, jest przygotowywane przez Związek Miast Polskich w ramach projektu predefiniowanego pn. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Realizowany projekt stanowi wsparcie działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wdrażanego Programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Kontakt:
Sylwia Kluczyńska
Kierownik Systemu Analiz Samorządowych
Związku Miast Polskich
sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57
kom. 601 554 912

Partnerzy